หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอนใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาหลักสูตรปริญญาตรี


คณะพุทธศาสตร์

  • สาขาวิชา พุทธศาสตร์


คณะศึกษาศาสตร์

  • สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

  • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ


คณะสังคมศาสตร์

  • สาขาวิชาการปกครอง


คณะมนุษยศาสตร์

  • สาขาภาษาอังกฤษหลักสูตรปริญญาโท

คณะพุทธศาสตร์

  • สาขาวิชา พุทธศาสนาและปรัชญา