มมร ล้านนา l ผลงานวิชาการอาจารย์

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อผลงาน

แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์

ปีที่ตีพิมพ์

พระมหาวิเศษ ปญฺญาวชิโร, รศ. ดร.

2560

พระมหาวิเศษ เสาะพบดี รศ.ดร.

1ม.ค– เมษา 60

พระมหาวิเศษ เสาะพบดี รศ.ดร.

 TCI 2

1 มค –มิย  60

พระมหาวีรศักดิ์

สุรเมธี, ดร.

2560

พระมหาวีรศักดิ์

สุรเมธี, ดร.

2560

พระมหาวีรศักดิ์

สุรเมธี, ดร.

2560

จ.ส.อ.วรยุทธ สถาปนาศุภกุล

(หน้า113-124) (TCI 2)

2560

ดร.อุเทน ลาพิงค์

31 March 2017

ดร.อุเทน ลาพิงค์

ม.ค-เมษา 60

ดร.อุเทน ลาพิงค์

31 March 2017

ดร.ทรงศักดิ์  พรมดี

พค-สค 60

ดร.ฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์

2560