มมร ล้านนา : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในเล่นเกมฟรี|ระดับรางวัล ประจำปี 2562 

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในเล่นเกมฟรี|ระดับรางวัล ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด 15-16 มีนาคม 2562